หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสลกบาตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลสลกบาตร
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์ ทต.สลกบาตร
“เทศบาลตำบลสลกบาตร มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงรุก
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำประโยชน์สุขสู่ประชาชน”
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ
    ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
    จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
    ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
    การจัดตั้งและดูแลตลาดสินค้าชุมชน
    ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
    ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    จัดการศึกษา
    ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
    การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    การวางและจัดทำผังเมืองรวม
    จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่น ๆ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
  ด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
    การสำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
    การสำรวจ ตรวจสอบก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    การพัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
    การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
    การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
    การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
    การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และประเพณีท้องถิ่น
    การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
การเกษตรปลอดภัย
 
แนวทางการพัฒนา
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การส่งเริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
  ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
 
แนวทางการพัฒนา
    การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
    การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
แนวทางการพัฒนา
    การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
    การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัยเป็นสากล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
  ด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
    การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
    การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัยเป็นสากล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 
แนวทางการพัฒนา
    การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ
    การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สวนสาธารณะหนองคลองวัว

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 085-733-8448
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-785-9589
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
 
ติดต่อ
ลิงค์
สงวนลิขสิทธิ์
เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055-771-328 ต่อ 128
โทรสาร : 055-771-323
E-mail : kpp-salokbat@hotmail.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสลกบาตร
จำนวนผู้เข้าชม 343,778 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
     
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10