หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสลกบาตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลสลกบาตร
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลสลกบาตร
 
นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.   ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลสลกบาตร
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
        หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
รองปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานสวัสดิการสังคม
  งานรัฐพิธี
  งานส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  งานทะเบียนราษฎร
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  งานรักษาความสงบ
  งานนิติการ
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  งานการเงินและบัญชี
  งานสถิติการคลัง
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
  งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
  งานบำเหน็จบำนาญ
  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  งานการพาณิชย์
  งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  งานวิศวกรรมโยธา
  งานควบคุมอาคาร
  งานผังเมือง
  งานสาธารณูปโภค
  งานสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
  งานสวนสาธารณะ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบำบัดน้ำเสีย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯระดับกลาง)
  กองยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตรฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานป้องกันเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  งานคุมครองผู้บริโภค
  งานการแพทย์ฉุกเฉิน
  งานบริหารสาธารณสุข
  งานหลักประกันสุขภาพ
  งานกฎหมายสาธารณสุข
  งานบริการรักษาความสะอาด
  งานบริการและพัฒนา
ระบบจัดการมูลฝอย
  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
  งานส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
  งานอาสาสมัครสาธารณสุข
  งานป้องกันและบำบัด
การติดสารเสพติด
  งานสัตวแพทย์
  งานส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสิ่งแวดล้อม
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ
  งานงบประมาณ
  งานเสนอแนะขอรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนของเทศบาล
  งานประชาสัมพันธ์
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  งานบริหารการศึกษา
  งานการศาสนา
  งานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  งานกีฬาและนันทนาการ
  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้งสังกัดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สวนสาธารณะหนองคลองวัว

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 085-733-8448
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-771-328
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
 
ติดต่อ
ลิงค์
สงวนลิขสิทธิ์
เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055-771-328 ต่อ 128
โทรสาร : 055-771-323
E-mail : kpp-salokbat@hotmail.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสลกบาตร
จำนวนผู้เข้าชม 986,852 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
     
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10