ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขอรับ/เปลี่ยนถังขยะ หรือขอรับบริการจัดเก็บขยะฯ
ขอตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้สาธารณะ