หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสลกบาตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลสลกบาตร
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิอากาศ
     
  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลสลกบาตร โดยทั่วไปจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอลและ อ่าวไทยพัดผ่านในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ว่างของฤดูมรสุมทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ
5 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากมหาสมุทรอินเดียปกคลุม
ตอนบนของประเทศไทยทำให้อากาศชุ่มชื่น มีฝนตกโดยทั่วไป
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ช่วงนี้จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสลกบาตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ มีเพียงส่วนน้อย ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไปของเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี มีสภาพพื้นที่ราบเกือบทั้งหมด มีความลาดชันตั้งแต่ 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 40 - 70 เมตร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       
    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสลกบาตร โดยเฉลี่ยร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนร้อยละ 5 นับถือศาสนาอิสลาม และศาสตร์คริสต์ แต่ละศาสนสถานจำแนกได้ ดังนี้
      วัดสิงคาราม
      วัดสลกบาตร
      วัดหงษ์ทอง
      ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
      วัดม่วงงาม
      วัดป่าสิริจันทร์
    ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
    ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
     
  เทศบาลตำบลสลกบาตร มีงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ดังนี้
    จัดงานประจำปีของเจ้าพ่อจอมทอง (เดือนธันวาคม)
    มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” (เดือนเมษายน)
 
การศึกษาในชุมชน
       
  ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาตามภาคบังคับ
มีสถานศึกษารวม 6 แห่ง แยกเป็น
    โรงเรียนเอกชน จำนวน 4 แห่ง
      โรงเรียนศรีวรลักษณ์
      โรงเรียนรังษีวิทยา
      โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
      โรงเรียนจิตรวี
    โรงเรียนในสังกัดรัฐบาล จำนวน 2 แห่ง
      โรงเรียน วชิรสารศึกษา
      โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร
 
การสาธารณสุขในชุมชน
           
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
    สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 10 แห่ง
    สถานพยาบาลเอกชน(ทันตกรรม) จำนวน 3 แห่ง
    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 10 แห่ง
 
การคมนาคม
   
  เทศบาลตำบลสลกบาตร มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 3 สาย มีทางหลวงท้องถิ่น รวมจำนวน 151 สายแยกเป็นถนนดินลูกรัง 10 สาย, ถนนคอนกรีต
96 สาย, ถนนลาดยาง 4 สาย, สะพาน 2 แห่ง, สะพานลอยคนข้ามถนน 2 แห่ง (หน้าโรงเรียน วชิรนิติโสภณ, โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร) การคมนาคมส่วนใหญ่โดยทางรถยนต์ แหล่งจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณสี่แยกสลกบาตร ปัจจุบันมีสัญญาณไฟให้การควบคุมการจราจร ซึ่งสามารถช่วยลดอุบัติเหตุ และช่วยเสริมสร้างวินัยในการขับขี่ได้มาก ไม่พบการเดินทางโดยทางน้ำ เพราะคลองส่วนใหญ่เป็นคลองน้ำตื้น การจัดการขนส่งมวลชน มีสถานีจุดจอดรถโดยสารระหว่างจังหวัด 3 จุด โดยมีที่ทำการและ
ที่รับส่งผู้โดยสารอยู่ที่สี่แยกสลกบาตรขาล่อง จำนวน 2 จุด และขาขึ้น จำนวน
1 จุด คือ บริษัทขนส่ง บริษัทรถทัวร์เอกชน เช่น เชิดชัยทัวร์ สมบัติทัวร์
 
แหล่งน้ำ
             
    แหล่งน้ำตามธรรมชาติ      
      คลองดง จำนวน 5 แห่ง
      - คลองสลกบาตรโนนปอแดง สาย 1      
      - คลองสลกบาตรโนนปอแดง สาย 2      
      - คลองหนองกระเทียม      
      - คลอง คสช.      
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในชุมชน      
      ประปา จำนวน 2 แห่ง
      สระน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
ไฟฟ้าในชุมชน
     
    ในพื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
    ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่างถนน ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด)
 
ประปาในชุมชน
           
    ในพื้นที่ได้รับบริการน้ำประปา ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
    หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอขาณุวรลักษบุรี
    น้ำประปาที่ผลิต จำนวน 4,800 ลบ.ม. / วัน
    น้ำประปาที่ใช้ จำนวน 3,800 ลบ.ม. / วัน
    แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง
 
การสื่อสารในชุมชน
       
    โทรศัพท์
      ส่วนใหญ่ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว
    ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
      ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ที่ใช้บริการในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
    มีระบบเสียงตามสาย (ซึ่งจะครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล)
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
             
    สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม      
      ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง
      ปั้มแก๊ส (LPG) จำนวน 2 แห่ง
      โลตัส จำนวน 1 แห่ง
      เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 3 แห่ง
      ตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
      ตลาดสดเอกชน (ไทยพิทักษ์) จำนวน 1 แห่ง
      ร้านค้าทั่วไป จำนวน 243 แห่ง
    สถานประกอบการเทศพาณิชย์      
      โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
    สถานประกอบการด้านบริการ      
      โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 10 แห่ง
    สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พรบ. สาธารณสุข จำนวน 295 แห่ง
    สถาบันการเงิน จำนวน 5 แห่ง
      ธนาคารกรุงเทพ      
      ธนาคารกรุงไทย      
      ธนาคารกสิกรไทย      
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)  
      ธนาคารออมสิน      
 
การท่องเที่ยว
     
  ปัจจุบันเทศบาลตำบลสลกบาตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
    สวนสาธารณะหนองคลองวัว
    สถานที่ปฎิบัติธรรมวัดป่า (วัดสลกบาตร)
    เรือนไทย วัดหงษ์ทอง
    โบราณสถาน วัดสิงคาราม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สวนสาธารณะหนองคลองวัว

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 085-733-8448
 
สายตรงปลัด
โทร. 055-771-328
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
 
ติดต่อ
ลิงค์
สงวนลิขสิทธิ์
เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055-771-328 ต่อ 128
โทรสาร : 055-771-323
E-mail : kpp-salokbat@hotmail.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสลกบาตร
จำนวนผู้เข้าชม 986,871 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
     
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10